WITAJ! DAJ SIĘ POZYTYWNIE ZASKOCZYĆ NASZYM CENOM I TERMINOM. ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!

 

Ogólne warunki sprzedaży

  Ogólne warunki sprzedaży firmy Mobilbud Sp. z o.o. 

  § 1. Definicje

Ogólne Warunki Sprzedaży przyjmują dla poniższych pojęć znaczenia określone w definicjach zamieszczonych w niniejszym paragrafie:

 1. Mobilbud Sp. z o.o. – Mobilbud Spółka z ograniczoną odpowiedzalnością z siedzibą w Szczecinie (70-661) przy ul. Gdańskiej 14AB.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie na dostawę lub kupująca towar lub/i usługi w Mobilbud Sp. z o.o.
 3. OWS – Ogólne Warunki Umów Sprzedaży.
 4. Strony – Mobilbud Sp. z o.o i Kupujący.
 5. Towar – wyroby i produkty oferowane do sprzedaży/dostawy przez Mobilbud Sp. z o.o.
 6. Umowa sprzedaży – umowa dostawy, sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o odpłatne świadczenie usług oraz każda inna umowa na podstawie, której Mobilbud Sp. z o.o. świadczy odpłatnie Usługi lub wydaje i przenosi prawo własności Towarów na rzecz Kupującego.
 7. Regulamin - regulamin Sklepu Internetowego mobilbud.pl dostępny na stronie Regulamin
 8. Administrator danych osobowych – Mobilbud Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-661), przy ul. Gdańskiej 14AB.

  § 2. Zasady ogólne

 1. OWS określają̨ zasady zawierania umów sprzedaży Towarów i świadczenia Usług oferowanych przez Mobilbud Sp. z o. o.
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych przez Mobilbud Sp. z o. o., chyba że Strony umowy wyraźnie postanowiły odmiennie. Ponadto do umów  stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu, treść zaakceptowanych przez Kupującego klauzul oraz Polityka Prywatności.
 3. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży Kupujący potwierdza, że warunki zostały mu udostępnione i wyraża na nie zgodę jako na integralną cześć umowy sprzedaży. W przypadku, gdy Kupujący jest w stałych stosunkach handlowych z Mobilbud Sp. z o.o., przyjęcie przezeń OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień Kupującego, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie i/lub w niniejszych OWS stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw, jeżeli zawierają odpowiednie uregulowania.

  § 3. Zawarcie umowy

 1. Cenniki, reklamy, ogłoszenia i inne informacje handlowe Mobilbud Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji.
 2. Ofertą Mobilbud Sp. z o.o. jest pismo lub e-mail skierowany przez Mobilbud Sp. z o.o. do zindywidualizowanego odbiorcy, określające ilość oferowanych Towarów i/lub Usług, termin realizacji, cenę netto w ramach danej umowy i wyrażające wolę zawarcia umowy z adresatem oferty.
 3. Oferty przedstawiane przez Mobilbud Sp. z o.o. są ważne przez okres czasu w nich wskazany.
 4. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie bez zastrzeżeń. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień OWS, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Mobilbud Sp. z o.o. zamówienia, przed upływem okresu obowiązywania oferty.
 5. Przyjęcie oferty Mobilbud Sp. z o.o. dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści przez Kupującego uznaje się za nową ofertę. W takim przypadku umowa sprzedaży pomiędzy Stronami będzie zawarta jeżeli Mobilbud Sp. z o.o. potwierdzi pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie nowej oferty.
 6. Kupujący składa zamówienie na adres biuro@mobilbud.pl, w siedzibie Mobilbud Sp. z o.o., pisemnie lub za pomocą faksu na numer +48 91 44 35 697, obejmujące:
  • nazwę (firmę) Kupującego, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, nr NIP; imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych),
  • nazwę i oznaczenie towaru używane przez Mobilbud Sp. z o.o.,
  • ilość Towaru,
  • proponowany termin dostawy,
  • miejsce (dokładny adres) dostawy.
 7. W przypadku złożenia zamówienia na rodzaj Towaru, który został wycofany z produkcji, Mobilbud Sp. z o.o. ma prawo zmienić zamawiany rodzaj Towaru na aktualnie produkowany ekwiwalentny model, powiadamiając Kupującego o zakresie zmiany i innym kodzie oznaczenia produktu. W razie braku zgody Kupującego na zmianę rodzaju Towaru, zamówienie zostanie anulowane.
 8. Niezależnie od regulacji przewidzianych w niniejszych OWS Mobilbud Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podania przyczyny. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 9. Obiekty z płyt warstwowych jako towary produkowane według indywidualnych specyfikacji technicznych na specjalne zamówienie Kupującego, niezależnie od tego, czy są dostarczane w całości na miejsce posadowienia wskazane przez Kupującego, czy montowane w miejscu wskazanym przez Kupującego, nie podlegają zwrotowi. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 10. O ile w strony pisemnie nie uzgodnią inaczej, brak dokumentacji dotyczącej dostarczonych Towarów (w tym m.in. dokumentów WZ, Certyfikatów, Kart Gwarancyjnych itp.) nie stanowi nienależytego wykonania umowy i uprawnia Mobilbud Sp. z o.o. do otrzymania umówionego wynagrodzenia.

  § 4. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny określone w ofertach Mobilbud Sp. z o.o. są wiążące przez okres czasu wskazany w ofercie.
 2. Mobilbud Sp. z o.o. w ofertach przedstawia całkowitą cenę netto oraz brutto (zawierającą podatek VAT).
 3. Ceny określone w ofertach Mobilbud Sp. z o.o. - jeśli strony nie ustalą inaczej - nie uwzględniają:
  • przygotowania podłoża/ gruntu - zgodnie z projektem lub wytycznymi Mobilbud,
  • przygotowania zewnętrznych przyłączy elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych,
  • przyłączenia Towaru (obiektu) do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
  • pomiarów instalacji elektrycznej, oświetlenia, systemu wentylacji,
  • dokumentacji technicznej (projektu architektoniczno-konstrukcyjnego, dokumentacji wykonawczej i dokumentacji powykonawczej).
 4. Mobilbud Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do poprawek znaczących błędów wyliczeniowych. Mobilbud Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody po stronie Kupującego.
 5. Zapłata przez Kupującego za otrzymany Towar lub wykonane Usługi nastąpi niezwłocznie po wystawieniu na jego rzecz faktury lub według pisemnie indywidualnie ustalonych warunków płatności.
 6. W przypadku udzielenia Kupującemu odroczonego terminu płatności, będzie on liczony począwszy od daty wystawienia dokumentu potwierdzającego zakup.
 7. Omyłki pisarskie, niezgodności danych lub błędy w wystawieniu na rzecz Kupującego faktury lub braki dokumentacji dotyczącej dostarczonego Towaru nie stanowią podstawy do wstrzymania zapłaty umówionej ceny sprzedaży. Powyższe uchybienia pozostają bez wpływu na wymagalność ceny sprzedaży, której termin przypada zgodnie z ustaleniami stron lub, w ich braku, najpóźniej z chwilą dostawy towaru Kupującemu.
 8. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Mobilbud Sp. z o.o. wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty lub gotówką za pokwitowaniem, przy odbiorze towaru we wskazanym oddziale Mobilbud Sp. z o.o.
 9. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Mobilbud Sp. z o.o. lub wpłatę pełnej należności gotówką.
 10. W przypadku wskazania w ofercie możliwości dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący zobowiązany jest do jej dokonania w wysokości określonej w ofercie w terminie 2 dni od daty otrzymania faktury proforma, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy Towaru. Pozostała część ceny za Towar musi zostać zapłacona przed wysyłką Towaru do Kupującego, chyba że na fakturze będzie wskazany inny termin.
 11. Mobilbud Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania umowy sprzedaży i wydania Towaru w razie nie dokonania wymaganej przedpłaty.
 12. Mobilbud Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych umów sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur. W takim przypadku Kupujący pozbawiony jest prawa dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności wszelkich roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw.
 13. W przypadku opóźnień w płatnościach Mobilbud Sp. z o.o. ma prawo skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych, a niezapłaconych Towarów. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Towary w miejsce wskazane przez Mobilbud Sp. z o.o. w trybie natychmiastowym od dnia skierowania żądania.
 14. W przypadku niezwrócenia nieopłaconego Towaru Sprzedawcy, Kupujący zobowiązuje się pozostawić towary do dyspozycji Mobilbud Sp. z o.o. umożliwiając ich odbiór. Wszelkie koszty związane z odbiorem towaru od Kupującego ponosi Kupujący.
 15. Kupujący upoważnia Mobilbud Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich wystawiania w imieniu Sprzedawcy i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego.

  § 5. Termin realizacji

 1. Wiążącym obie strony terminem sprzedaży, dostawy, usługi jest termin wskazany przez Mobilbud Sp. z o.o. w pisemnym potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanego przez Mobilbud Sp. z o.o. data nie jest wyraźnie określona, oznacza to, że termin ten jest traktowany przez strony jako przybliżony. Mobilbud Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy.
 2. Gdy wysyłka lub odbiór Towaru uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości do wysyłki lub odbioru Towaru dokonane przed upływem uzgodnionego terminu dostawy uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego strony terminu dostawy.
 3. Mobilbud Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Towaru spowodowanych przyczynami niezależnymi od Mobilbud Sp. z o.o. Sprzedawca nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Towaru.
 4. Za niezależne od Mobilbud Sp. z o.o. przyczyny uznać należy w szczególności przyczyny wynikające z niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców Mobilbud Sp. z o.o.
 5. Gdy Kupujący nie dokona odbioru Towaru w oznaczonym terminie w zamówieniu albo nie dokona umówionej przez strony zapłaty, Mobilbud Sp. z o.o. ma prawo obciążyć go kosztami przechowywania Towaru za okres opóźnienia w odbiorze według stawki 0,1% wartości nieodebranego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W takim przypadku wydanie Towarów Kupującemu nastąpi wyłącznie pod przyjęciem i uznaniem przez Kupującego faktury VAT wystawionej na koszty przechowania.
 6. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego Towaru niezwłocznie po jego wydaniu pod względem ilościowym i jakościowym, pod rygorem uznania dostarczonego towaru za zgodny z umową. Badanie towaru przez Kupującego przeprowadzi osoba upoważniona do reprezentowania Kupującego, składania w jego imieniu oświadczeń woli lub legitymująca się pełnomocnictwem do przeprowadzenia czynności badania towaru. Badanie pod względem ilościowym i jakościowym Towaru przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Kupującego powoduje utratę prawa Kupującego do składania zastrzeżeń co do ilości i jakości dostarczonego przez Mobilbud Sp. z o.o. Towaru.

  § 6. Miejsce dostawy, koszt transportu

 1. Mobilbud Sp. z o.o. zobowiązany jest dostarczyć Towar pod adres podany przez Kupującego lub umożliwić odbiór Towaru z miejsca uzgodnionego z Kupującym.
 2. O ile strony nie postanowią inaczej, dostawa realizowana jest na koszt Kupującego.
 3. Dostawa towaru nie obejmuje jego rozładunku, który zapewnia na własny koszt Kupujący.
 4. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu lub jego przedstawicielowi lub firmie przewozowej, przy czym nie później, niż z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Kupującego.
 5. W przypadku, gdy Kupujący popadnie w zwłokę z odbiorem Towarów, Mobilbud Sp. z o.o. uprawniona jest do ich przewiezienia oraz magazynowania na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.
 6. W przypadku, gdy Kupujący odmówi odbioru dostarczonego Towaru w ustalonym miejscu i czasie, Mobilbud Sp. z o.o. uprawniona jest do przewiezienia go do punktu magazynowania Mobilbud Sp. z o.o. na koszt Kupującego.

  § 7. Montaż obiektów z płyt warstwowych

 1. W przypadku realizacji (montażu) Towaru bezpośrednio u Kupującego jest on zobowiązany:
  • współdziałać z Mobilbud Sp. z o.o. w celu wykonania postanowień umowy;
  • odpowiednio przygotować grunt do posadowienia przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Mobilbud Sp. z o.o.;
  • zapewnić odpowiednią utwardzoną przestrzeń roboczą w bezpośredniej bliskości miejsca posadowienia przedmiotu zamówienia, która będzie pozbawiona przeszkód mogących uniemożliwić lub znacząco utrudnić prowadzenie robót - w tym m.in. dużych nierówności terenu oraz zalegającej wody, błota, rosnących krzewów czy gruzu;
  • zapewnić swobodny i niezakłócony dostęp do obszaru, na którym prowadzone są roboty , ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przejazdu samochodem ciężarowym z przyczepą, jego rozładunku i postoju;
  • uzyskać i utrzymać wszelkie zezwolenia, wymagane dla celu zainstalowania, ustawienia i używania przedmiotów zamówienia podlegających montażowi w chwili ich montażu;
  • zapewnić dostęp do przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych podczas montażu;
  • zapewnić, aby po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przy odbiorze uczestniczyła osoba uprawniona do współdziałania z Mobilbud Sp. z o.o.
 2. W przypadku braku odpowiednio przygotowanego miejsca prowadzenia robót i posadowienia obiektu, termin realizacji czynności montażu może ulec zmianie. Mobilbud Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 3. Warunkiem realizacji czynności montażu jest występowanie odpowiednich warunków atmosferycznych. Strony przyjmują, iż za odpowiednie warunki atmosferyczne uznaje się:
  • brak wiatru powyżej 10 m/s,
  • temperaturę powyżej +5 stopni Celsjusza,
  • brak silnych opadów deszczów lub śniegu,
  • brak opadów gradu.
 4. W przypadku występowania nieodpowiednich warunków atmosferycznych, termin realizacji czynności montażu może ulec zmianie. Mobilbud Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 5. W przypadku braku odpowiednio przygotowanego miejsca prowadzenia robót i posadowienia obiektu oraz w przypadku występowania nieodpowiednich warunków atmosferycznych, Mobilbud Sp. z o.o. ma prawo bez konsekwencji zawiesić prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia do czasu przygotowania przez Zamawiającego odpowiedniego miejsca prowadzenia robót i miejsca posadowienia obiektu oraz do czasu ustania niesprzyjających warunków.

  § 8. Gwarancja

 1. Produkty oferowane przez Mobilbud Sp. z o.o. są wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz posiadają gwarancję Producenta.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na adres e-mail: biuro@mobilbud.pl lub pisemnie na adres: Mobilbud Sp. z o.o., ul. Gdańska 14AB, 70-661 Szczecin.
 3. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem, Kupujący  ma prawo do wniesienia reklamacji. Mobilbud Sp. z o.o. ma obowiązek uwzględnić uzasadnioną reklamację i doprowadzić towar do stanu zgodności z zamówieniem. Ostateczna decyzja, co do sposobu, w jaki towar ma być naprawiony należy do Mobilbud Sp. z o. o.
 4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia kupującego do wstrzymania zapłaty za Towar bądź za jego część.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji - po uzgodnieniu z Klientem - towar uszkodzony zostanie naprawiony.
 6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza Mobilbud Sp. z o.o. z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych Towarów. Ponadto Mobilbud Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za utracone przez Kupującego lub użytkownika Towarów korzyści.
 7. W przypadku wystawienia przez Mobilbud Sp. z o.o. lub producenta karty gwarancyjnej na Towar, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają̨ postanowienia OWS odnośnie zakresu gwarancji. W razie sprzeczności karty gwarancyjnej z Ogólnymi Warunkami, rozstrzyga treść karty gwarancyjnej.

  § 9. Siła wyższa

 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą.
 2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk, stan nadzwyczajny wynikający m.in. z sytuacji epidemiologicznej itp.

  § 10. Tryb i warunki rozwiązania Umowy

 1. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w całości lub w określonej części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  • Kupujący pozostaje w opóźnieniu z zapłatą ceny,
  • w stosunku do Kupującego został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego,
  • wskutek zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Mobilbud Sp. z o.o., które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają wykonanie umowy.
 2. Odstąpienie umowy przez Mobilbud Sp. z o.o. może nastąpić poprzez złożenie Kupującemu oświadczenia o wypowiedzeniu w dowolnej formie, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

  §11. Klauzula salwatoryjna

 1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
 2. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1. zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

  § 12. Ochrona danych osobowych

 1. Zawierając umowę sprzedaży, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numery telefonów, adres poczty elektronicznej przez Mobilbud Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 14AB jako administratora danych osobowych, w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży – w zakresie uregulowanym w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Mobilbud Sp. z o.o. oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Mobilbud Sp. z o.o. oświadcza, że dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych – na co Kupujący wyraża zgodę.
 4. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – chyba, że podstawa przetwarzania przez Mobilbud Sp. z o.o. danych jest nadrzędna wobec praw Kupującego lub też, że dane kupującego są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. W celu realizacji swoich praw Kupujący powinien skierować swoje sprecyzowane żądanie pod adres e-mail: biuro@mobilbud.pl.

  § 13. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 01.08. 2022 r.
 2. Wszelkie zmiany OWS pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
 3. Kupujący nie może bez pisemnej uprzedniej zgody Mobilbud Sp. z o.o. przenosić jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży na osoby trzecie.
 4. Mobilbud Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umów sprzedaży wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców Mobilbud Sp. z o.o.
 5. Odpowiedzialność Mobilbud Sp. z o.o. nie obejmuje wszelkich szkód powstałych z tytułu użytkowania zamówionych Towarów. W szczególności szkód będących wynikiem działania siły wyższej, jak powodzie, pożary, wichury i huragany. Z chwilą przyjęcia dostawy zamówionych Towarów lub ich bezpośredniego odbioru za  stan i użytkowanie Towarów oraz związane z tym skutki odpowiada Kupujący.
 6. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Mobilbud Sp. z o.o. o zmianie jakichkolwiek jego danych teleadresowych i/lub wszelkich jego danych umożliwiających realizację zamówień przez Mobilbud Sp. z o.o.
 7. Mobilbud Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niepodania przez Kupującego w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych, umożliwiających prawidłową realizację zamówienia.
 8. Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem umowy sprzedaży.
 9. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Mobilbud Sp. z o.o.

 

  Pobierz - Ogólne warunki sprzedaży firmy Mobilbud

 


                             

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl